eigen website maken qualitysites4all

Aanmelden nieuwsbrief

QualitySites4All.com - Wysiwyg CMS | Hanrathsingel 14 | 1252 AE Laren | T. 035-6231419 | M. 06-21700357 | laren@qualitysites4all.com   

Nederlands Engels 

Uit ons blog

17-11-2014 |  bloggers | keywords | googletools | nieuw-content | urls | internelinks | seo | Door   | 0 reacties

Tien tips om je website hogerop te krijgen in Google

Tien tips om je website hogerop te krijgen in Google 1.Keywords - bepaal adhv Google Adwords tool je belangrijkste keywords 2.Verwerk keywords (per pagina verschillend) in Content, Titles en Descriptions 3.Geef fotos Alt Tags met juiste keywords 4.Zorg voor relevante links naar je site 5.

Uit ons blog

15-11-2013 |  bloggers | rank | pagerank | searchrank | googleranking | positioncheck | keyword | Door   | 0 reacties

Hoe hoog scoor ik op een zoekwoord? Keyword Position Checker tools

Wanneer u zoekt op een bepaald keyword krijgt u in de zoekresultaten een hele andere volgorde dan wanneer wij op hetzelfde keyword zouden zoeken. Uw gegevens en zoekgedrag bepalen mede hoe de resultaten worden weergegeven in de zoekresultaten van Google. Met andere woorden - u denkt dat u op positie 2 staat op een keyword, maar dit kan gerust bij een ander positie 25 zijn.

Nieuws

6-5-2015 |  nieuws | cms | galerie | diepenheim | kunstenares | kunstwerken | schilderijen | Door   | 0 reacties

Nieuwe website voor Galerie Maaiki in Diepenheim

Maaike Buiter opende onlangs haar Galerie Maaiki in Diepenheim Overijssel. Hier exposeert deze levenskunstenares haar omvangrijke en kleurrijke collectie schilderijen. Daarnaast geeft zij in de galerie workshops Mandala tekenen en cursussen Intuïtief Schilderen. Meer informatie vindt u op de website van Galerie Maaiki Openingstijden Galerie Haar schilderijen zijn te bezichtigen bijna elke •Zaterdag en Zondag van 13 uur tot 17 uur •Elke 1ste Zondag v.

Nieuws

15-4-2015 |  nieuws | cms | website | smit | pensioen | consultancy | Door   | 0 reacties

Nieuwe website met CMS voor Smit Pensioen Consultancy

Op 15 april jl ging de website voor pensioen consultant SMiT Pensioen Consultancy Live. Deze website met het gebruiksvriendelijke CMS van Qualitysites4all.com biedt informatie over pensioen consultant Hein Smit, gevestigd te Velserbroek. Naast pensioenadvies kunt u SMiT Pensioen Consultancy ook benaderen voor freelance projecten en voor ondersteuning van uw accountant en intermediair.

 Onthoud mijn inloggegevens


Wachtwoord vergeten?

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Qualitysites4all - leverancier van CMS websites, domein registratie en hosting van websites.

 

Qualitysite4all.com (hierna te noemen QS4ALL) is een VOF met twee kantoren te weten kantoor Haarlem, kantoorhoudend aan het adres Waarderveldweg 9, 2031 BK Haarlem en kantoor Laren, kantoorhoudend aan het adres Hanrathsingel 14, 1252 AE Laren.

 

QS4ALL is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer: 34377136

 

1. Definities
1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van QS4ALL wordt gesloten.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van QS4ALL.

 

2. Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met QS4ALL.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor QS4ALL niet bindend en niet van toepassing.

 

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege QS4ALL gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door QS4ALL schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door QS4ALL heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

 

4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant het door QS4ALL toegestuurde contractformulier ingevuld en ondertekend retour stuurt of anderszins wanneer QS4ALL de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.

 

2. Uitzondering hierop vormen real-time overeenkomsten. Real-time overeenkomsten komen direct bij aanvaarding van de dienst of het product op de website van QS4ALL tot stand. Bij deze overeenkomstvorm heeft de particuliere contractant zeven dagen annuleringsrecht. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor domeinnamen, aangezien deze tot stand zijn gekomen op specificaties van de contractant.

 

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 24 maanden, tenzij anders overeengekomen.

 

2. De overeenkomst wordt automatisch met 12 maanden verlengd indien niet uiterlijk 3 maanden voor de ommekomst van de dan lopende termijn schriftelijk en aangetekend is opgezegd. Dit geldt voor alle producten en diensten van QS4ALL. Het contract wordt ontbonden indien de contractant aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.

 

3. QS4ALL kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens QS4ALL niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

 

4. QS4ALL heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindiging indien:


• contractant in staat van faillissement is verklaard;
• contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
• contractant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
• QS4ALL redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van contractant (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
• Wederpartij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft QS4ALL het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

• de contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
• de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
• de contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
• de contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 

6. Levering en leveringstijd
1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van QS4ALL zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

7. Overmacht
1. QS4ALL is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 

8. Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. QS4ALL heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3. De contractant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. De contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Bij overschrijding van het dataverkeer worden een extra kosten in rekening gebracht.

 

9. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van QS4ALL.

2. QS4ALL stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt QS4ALL het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.

4. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan QS4ALL kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal QS4ALL een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant QS4ALL bij aanvang van de overeenkomst of op een later tijdstip heeft gemachtigd.

7. In geval van automatische incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

8. Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan QS4ALL is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt QS4ALL administratiekosten in rekening. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd.

10. Indien QS4ALL aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de contractant verhaald.

 

10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door QS4ALL vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van QS4ALL.

 

11. Persoonsgegevens
1. De contractant geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

12. Aansprakelijkheid
1. QS4ALL is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar QS4ALL weinig of geen invloed op kan uitoefenen. QS4ALL kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met QS4ALL of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met QS4ALL.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is QS4ALL slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van 350 euro.

Iedere aansprakelijkheid van QS4ALL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Contractant vrijwaart QS4ALL voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van QS4ALL.

4. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. QS4ALL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. QS4ALL is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. QS4ALL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd promotiemateriaal. Dit is inclusief het fotomateriaal wat wordt aangeleverd - Contractant heeft de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van rechtenvrije fotos.

6. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die QS4ALL mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan QS4ALL. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die QS4ALL als gevolg daarvan lijdt.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de QS4ALL.

 

14. Buitengebruikstelling
1. QS4ALL heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien contractant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens QS4ALL niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant binnen een door QS4ALL gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

15. Klachten
1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens QS4ALL vervalt.

2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van QS4ALL.

3. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Een klacht schort de verplichtingen van contractant niet op.

 

16. Wijziging van de voorwaarden
1. QS4ALL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen QS4ALL en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor contractanten gevestigd buiten Nederland.

 

18. Vertalingen
In geval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

QualitySites4All.com | Hanrathsingel 14 | 1252 AE Laren l T. 035-6231419 | M. 06-21700357 | E. laren@qualitysites4all.com | Sitemap | Algemene Voorwaarden

Powered by : QualitySites4All